Die TLU SA nooi u, sonder benadeling van u regte of om enigsins gekompromitteer te wees, na ‘n Volhoubaarheidskonferensie op Dinsdag, 11 April 2017 om 09h00 – 13h00 by TLU SA hoofkantoor in Silverton.

Onsekerheid oor verskeie aspekte is een van die grootste negatiewe faktore wat mense verhoed om konstruktief betrokke te raak en energie in te sit om by volhoubare oplossings vir die probleme waarmee ons gekonfronteer word, uit te kom. Tydens verskeie gesprekke met rolspelers in die landbou-waardeketting word ‘n onsekerheid bespeur oor waarheen Suid-Afrika op pad is.

TLU SA is van mening dat een van die grootste redes vir hierdie probleem is, dat ons as waardeketting telkens reaktief optree nadat die regering ideologies-gedrewe en nie-haalbare planne maak wat vir niemand ten goede strek nie. Die feit dat daar nie ‘n duidelike ekonomiese koers aangedui word nie, is uiters kommerwekkend. Die harde realiteit van armoede en werkloosheid is inderdaad ‘n tydbom vir Suid-Afrika en sal daar indringend iets daaraan gedoen moet word. Dit kan egter net gedoen word indien daar ekonomiese groei plaasvind.

Binne die ANC word daar beleef dat verskeie opinies heers wat vergestalt in verskillende rigtings. Die magstryd is seker die hewigste, maar vir ons as entrepreneurs ook die stryd oor die pad vorentoe vir Suid-Afrika. Gaan ons steeds vasstaan op die beginsel van privaat besitreg en die vrye mark? Of is ons op pad na sosialisme en kommunisme? Dit is saakmakend vir enige belegger om te weet – veral gesien in die lig daarvan dat die leier van die ANC by verskeie geleenthede bevestig het dat hulle verbind is tot laasgenoemde.

Oor ‘n paar jaar heen het TLU SA ‘n Landboustrategie vir Volhoubaarheid ontwikkel as ‘n besprekingsdokument en het verskeie ekonome en landbou-ekonome en -rolspelers ook insette gemaak. Daar mag nog moontlik tekortkominge daarin wees en sal rolspelers in die waardeketting dit met erns moet bespreek om by ‘n rigtinggewende dokument te kan uitkom. So ‘n riglyn sal konstruktief aangewend kan word om seker te maak die regte beginsels sal geld vir die pad vorentoe – ‘n benadering wat ook ‘n soekende departement van landbou kan help om die regte dinge te doen. Dit wat nodig gaan wees om landbou in al sy fasette te laat leef. Indien landbou nie gesamentlik iets gaan doen om seker te maak haalbare benaderings word toegepas nie, sal ons onderhewig bly aan hierdie negatiewe glybaan wat die meeste besef nie volhoubaar is nie. So ‘n strategie moet ook voorsiening maak vir ‘n gunstiger omgewing wat nuwe toetreders ‘n billike kans kan bied op sukses in teenstelling met die huidige situasie waar hulle grootliks reeds gedoem is tot mislukking.

Ons wil graag dat elke organisasie wat graag aan hierdie bespreking oor die beste pad vorentoe wil deelneem een persoon afvaardig. Hierdie konferensie is dus vir daardie rolspelers wat ook besef dat die huidige rigting verskeie gevaarligte vir die toekoms van landbou inhou.

Die program sal kortliks soos volg daar uitsien:

Opening en verwelkoming – Louis Meintjes, President TLU SA

Wat is Suid-Afrika se realiteit vandag? – Prof Andre Duvenhage, NWU

Hoe moet ‘n ekonomie tot by groei gebring word? – Fanie Brink, Onafhanklike ekonoom

Landboustrategie vir Volhoubaarheid – Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA

Paneelbespreking: Fasiliteerder: Chris van Zyl

Paneellede: Andre Duvenhage, Fanie Brink, Louis Meintjes en Bennie van Zyl

Pad vorentoe en skakeling met die regering.

Ons nooi u daarom graag uit om met konstruktiewe idees te kom deelneem sodat ‘n gesamentlike plan daargestel kan word – ‘n Landbouplan wat in almal se beste belang toegepas kan word. Ons besef dat so dag hoogstens ‘n proses aan die gang kan sit, maar iewers moet begin word indien ons landbou wil laat leef!

Om te registreer en/of om die konsep Landboustrategie vir Volhoubaarheid dokument te kry kan u dit aanvra by sekretaresse@tlu.co.za.